Dr. Tóth Ádám

Węgierskie organy notarialne są organami działającym w obrębie władzy wymiaru sprawiedliwości i podobnie do sądów są niezawisłe i niezależne, wykonują czynności w zakresie postępowania nieprocesowego.

Notariusza i postępowanie notarialne wiąże tajemnica zawodowa, zapewniająca zachowanie w pełni tajemnicy interesów stron. Celem notariusza jest spełnienie roli rozjemcy, który wykonując swe funkcje w sprawach należących do jego kompetencji umożliwia stronom osiągnięcie wzajemnie akceptowanego porozumienia.

Jednym z głównych zadań notariusza jest sporządzanie umów (np. kredytowych, dziedziczenia, dożywocia, małżeńskich, darowizny, kupna-sprzedaży, umowy spółki) i oświadczeń prawnych (np. testament, zgoda na zameldowanie, uznanie długu, pełnomocnictwa) ujętych w aktach notarialnych. Notariusz przechowuje dokumenty oryginalne a na ich podstawie wydaje wypisy, odpisy, i wyciągi. Akty notarialne są nieusuwalne i nie mogą zaginąć. Archiwizację aktów notarialnych zapewniają notariusze oraz archiwa notarialne. Akty notarialne dysponują szczególną mocą dowodową, zważywszy, iż osoba występująca w akcie notarialnym złożyła oświadczenie wtedy tam i w taki sposób, w jaki został ujęty w akcie. Notariusz odczytuje treść sporządzonego aktu, wyjaśnia jego treść i konsekwencje prawne, dla laików wyjaśnia w sposób dla nich zrozumiały, przetłumaczony na język potoczny. Na podstawie aktu notarialnego bezpośrednio, bez wszczynania procesu można wykonać egzekucję. Oznacza to, iż jeśli dowolna strona nie wywiąże się z obowiązków zaciągniętych w umowie, na wniosek notariusz opatruje akt notarialny klauzulą egzekucyjną, jeśli zaistniały warunki prawne do powyższej czynności. W ten sposób chroni strony przed wieloletnimi procesami. Inną zaletą aktu notarialnego jest europejski tytuł egzekucyjny, który w odniesieniu do egzekucji niekwestionowanych należności umożliwia wykonanie aktu notarialnego gdziekolwiek na obszarze Unii Europejskiej.

Testamenty publiczne ujęte w aktach notarialnych lub testamenty prywatne przechowywane w depozytach notarialnych znajdują się w Krajowym Rejestrze Testamentów (Végintézkedések Országos Nyilvántartása).

Notariusz poświadcza nie tylko podpisy i odpisy, protesty weksli i czeków, lecz także fakty o innym znaczeniu prawnym, wykonuje czynności o szczególnej mocy dowodowej np. poświadcza zgromadzenia spółek handlowych, licytacje, przetargi, losowania, pozostawanie przy życiu, itp. Notariusz może wydać także poświadczenia danych rejestrów publicznych, w tym odpisy księgi wieczystej lub odpisy z rejestru przedsiębiorców.

Notariusz jest umocowany przez prawo do przechowywania dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Notariusz wtedy jest uprawniony do przechowania w zaufaniu pieniędzy i papierów wartościowych, jeśli w trakcie sporządzania aktu notarialnego i w związku z aktem strona zwróciła się do niego z taką prośbą. Notariusz przyjmując mienie na przechowanie w każdym przypadku przechowuje je oddzielnie od swojego majątku.

Notariusz udziela pomocy w przypadku uzupełnienia zniszczonych lub zagubionych papierów wartościowych, wkładów oszczędnościowych w odrębnym postępowaniu.
Udziela pomocy w celu szybkiej realizacji nakazów płatniczych, dotyczących niekwestionowanych, lecz niewypłaconych należności pieniężnych.
Osoby prawne i przedsiębiorcy mogą składać wnioski u dowolnego notariusza drogą elektroniczną, natomiast osoby prywatne także w formie papierowej. Przy pomocy notariusza można dochodzić roszczeń drogą europejskich nakazów płatniczych na obszarze UE oraz poza jej granicami. Do kompetencji notariusza należy prowadzenie postępowania spadkowego. Celem postępowania notarialnego jest rozwiązywanie spraw dziedziczenia bez sporów sądowych i w związku z tym udostępnienie zainteresowanym wszystkich najpotrzebniejszych informacji prawnych.
Notariusz może przeprowadzić wstępne postępowanie dowodowe i w jego zakresie lub odrębnie wyznaczyć z urzędu biegłego sądowego.

Notariusz prowadzi Rejestr Związków Partnerskich. Rejestr poświadcza datę zawiązania związku partnerskiego i jego ustanie.

Nasza kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji oferując kompetentną obsługę w wykonywaniu czynności notarialnych nie tylko w języku węgierskim, ale także angielskim i niemieckim. Kancelaria notarialna dr Ádáma Tótha prowadzi działalność od 1998 roku w siedzibie znajdującej się przy ulicy Ráday 34 w IX dzielnicy Budapesztu Ferencváros. Kancelaria notarialna wykonuje czynności notarialne w zakresie zgodnym z innymi krajowymi kancelariami notarialnymi. dr Ádám Tóth posiada uprawnienia w języku angielskim i niemieckim. Na podstawie posiadanych uprawnień językowych członkowie kancelarii mogą w danym języku prowadzić postępowanie, redagować akty. Uprawnienia dr Ádáma Tótha dotyczące postępowania spadkowego obejmuje sprawy spadkowe obywateli zmarłych w marcu i wrześniu, w przypadku potrzeby sporządzenia aktu notarialnego i przyjęcia oświadczenia na miejscu możliwe jest przeprowadzenie postępowania notarialnego na obszarze miasta Budapeszt.

Kontakt:

Adres: H-1092 Budapest, Ráday utca 34. I/8.
Adres pocztowy: 1461 Bp., Pf.: 230
Telefon: +36 1 476-0158, +36 1 476 0270
Fax: +36 1 476 0271
E-mailnotar@notar.hu

Wysłanie e-maila | Zobacz mapę

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – środa 9-12 i 13-18

Book an

cím dekoráció

appointment

cím dekoráció

Our civil law notary office can prepare any notarial deed in English and German and an authentic English or German translation of the Hungarian notarial deed drafted by us.

For faster administration, please make an appointment using the interface below.