Dr. Tóth Ádám

Autoritatea maghiară de notariat public, în cadrul ramurii de autoritate de jurisdicţie procedează ca şi instanţele, adică independent şi imparţial, procedurile sale sunt aşa-numitele proceduri nejudiciare.
Notarul public şi procedura de notariat public asigură drepturile clienţilor pe lângă completa păstrare a secretului. Scopul notarului public este ca să ajute în toate cazurile de competenţa sa validarea fără controverse a dreptului.

Una din principalele sarcini ale notarului public este consemnarea într-un act notarial a oricărui contract (de ex. de împrumut, de moştenire, de întreţinere, de căsătorie, de donaţie, de vănzare-cumpărare, de societate, etc.) şi a unei declaraţii judiciare (de ex. testament, declaraţie de găzduire şi acceptare a datoriei, împuternicire). Notarul public păstrează exemplarul original al documentelor, eliberează acte şi copii legalizate. Documentele notariale nu se pot rebuta, nu se pot pierde. Continuitatea păstrării se asigură independent de persoana notarului public şi de către arhivele publice notariale. Documentul notarial are o putere probatoare specială referitor la faptul, că declaraţia a fost dată de persoana din document, şi atunci, acolo şi în modul cum aceasta figurează în actul public. Notarul public citeşte cu voce tare textul documentului, explică persoanei laice în mod inteligibil pentru toţi conţinutul şi urmările juridice, practic îl traduce pe acesta în limba de toate zilele, de înţeles. Pe baza documentului public notarial are loc o executare directă, fără procedură judiciară. Aceasta înseamnă că dacă oricare dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiunile asumate în cadrul contractului, atunci notarul public completează documentul pe bază de cerere cu o clauză de executare, dacă de altfel există condiţiile legale pentru aceasta. Prin aceasta clienţii scapă de o procedură judiciară care poate dura de multe ori mai mulţi ani.  Un alt avantaj în acest caz este titlul de drept european de executare, care face posibil, ca pe teritoriul Uniunii Europene în ceea ce priveşte revendicările necontestate documentul notarului să poată fi executabil oriunde.

Accesabilitatea de întotdeauna a testamentelor publice cuprinse în documente notariale sau a testamentelor private depuse la notarul public se asigură de către Végintézkedések Országos Nyilvántartása (Registrul Naţional al Testamentelor).

Notarul public autentifică nu numai semnături şi copii, înregistrează contestaţii de poliţă, dar atestă şi alte fapte de importanţă juridică, confirmă cu putere probatoare specială următoarele de ex. adunarea generală a unei societăţi economice, licitaţie, negociere competitivă, tragere la sorţi, atestarea faptului că o persoană este în viaţă, etc. Notarul public poate emite şi atestări despre datele din registrele publice valide, adică poate elibera foi de proprietate sau extrase de registru autentificate.

Notarul public este împuternicit prin lege pentru păstrarea de documente, bani şi valori. Notarul public este îndreptăţit pentru păstrarea confidenţială a banilor sau a valorilor, dacă în cursul întocmirii documentului notarial, şi în legătură cu acesta, acest lucru este cerut de către clienţi. Notarul public gestionează totdeauna separat faţă de averea proprie valorile preluate în păstrarea sa.
În vederea reconstituirii titlurilor de valoare, carnetelor de economii distruse sau pierdute notarul public acordă ajutor în cadrul unei proceduri separate.

Ordinul de plată ajută validarea rapidă a creanţelor băneşti necontestate, dar neîndeplinite. Persoanele juridice şi societăţile economice pot înainta cererile lor pe cale electronică, pe când persoanele private şi pe bază de hârtie, la oricare notar public. Creanţele din interiorul Uniunii Europene, dar care sunt în afara graniţei unei ţări, se pot valida cu ajutorul notarului public printr-un ordin de plată european.

Realizarea procedurii de moştenire este de competenţa notarului public. Scopul procedurii publice notariale este ca toate problemele legate de succesiune să se rezolve fără proceduri judiciare şi ca pentru acesta cei interesaţi să primească informarea juridică necesară.

La notarul public există posibilitatea de realiza procedura prealabilă de probaţiune şi în cadrul acesteia sau şi separat de a delega un expert judiciar.
Notarul public întocmeşte registrul cu numele de Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása (Registrul Declaraţiilor de Concubini). Acest registru dovedeşte înfiinţarea şi încetarea relaţiilor de concubinaj.

În biroul nostru Vă stăm la dispoziţie cu multă plăcere pe lângă limba maghiară şi în limba engleză şi germană.

Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Irodája (Biroul Notarial al lui dr. Tóth Ádám) funcţionează din anul 1998 în sectorul IX. al Budapestei, în Ferencváros (numele sectorului) la adresa  Ráday u. 34. Biroul notarial îndeplineşte activitatea de notar public într-un domeniu identic cu toate celelalte birouri notariale care funcţionează în ţară. Notarul public dr. Tóth Ádám are permise lingvistice de limba engleză şi limba germană. Pe baza permisului lingvistic membrii biroului au dreptul să ducă proceduri, să întocmească documente în limba respectivă.

Competenţa de succesiune a (birului de notar public) Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda se extinde pe moştenirea cetăţenilor din sector (Ferencváros) care au decedat în lunile martie şi septembrie; în cazul întocmirii de documente şi de atestare de fapte dacă este nevoie de procedură locală, atunci pentru aceasta există posibilitate pe teritoriul Budapestei.

Contact:

Adresa: H-1092 Budapest, Ráday utca 34. I/8.
Adresa poştală: 1461 Bp. Pf.: 230.
Telefon: +36 1 476 0158; +36 1 476 0270
Fax: +36 1 476 0271
E-mail: notar@notar.hu
ETrimiterea de e-mail TVizionarea hărţii

Orele de serviciu ale biroului:

Luni-miercuri: orele 9-12 şi 13-18
Joi: orele 9-12 şi 13-19
Vineri: orele 9-12 şi 13-16

Biroul realizează activităţile de notar public şi în afara orelor de serviciu dacă se pune de acord prealabil acest lucru.

Book an

cím dekoráció

appointment

cím dekoráció

Our civil law notary office can prepare any notarial deed in English and German and an authentic English or German translation of the Hungarian notarial deed drafted by us.

For faster administration, please make an appointment using the interface below.