Dr. Tóth Ádám

Madžarska notarska uprava, v okviru pravosodnega organa postopa neodvisno in nepristransko, podobno kot sodišče, njeni postopki so takoimenovani nepravdni postopki.

Notar in notarski postopek zagotavlja pravice strank ob popolni tajnosti. Namen notarja je, da v vseh zadevah, ki so v njegovi pristojnosti, pomaga uveljavljati pravico brez spora.

Ena od glavnih nalog notarja je, da katerokoli pogodbo (npr. posojilna, dedovalna, posojilna, poročna, darilna, kupoprodajna, družbena pogodba, itd.) in vpis pravne izjave (npr. oporoka, izjava o sprejemi in priznanju dolga, pooblastilo) pripravi v notarsko listino. Notar shrani originalne izvode listin, o njih izda overjeno izdajo ali kopijo. Notarska listina se ne sme odpisati, se ne sme zgubiti. Kontinuiteta shranjevanja zagotavljajo tudi notarski arhivi, ne glede na osebo notarja. Notarska listina ima posebno dokazovalno moč, glede tega, da je oseba, ki je navedena v listini, podala izjavo, in sicer v času in na kraju ter na način, kot je to navedeno v javni listini. Notar prebere besedila pripravljene listine, njeno vsebino in pravne posledice obrazloži, razumljivo tudi za laične osebe, torej skorajda prevede v vsakdanji, razumljivi jezik. Na podlagi notarske listine je možno izvajanje neposredno, brez pravde. To pomeni, da v kolikor katerakoli stranka ne izpolni obveznosti, za katero se je zavezala v pogodbi, notar na prošnjo navede na listini zaključno klavzulo o izvedbi, v kolikor obstajajo zakonski pogoji le-tega. Stranke se tako lahko izognejo pravdnih postopkov, ki po navadi trajajo več let. Druga nadaljnja prednost je pravni naslov evropske izvedbe, ki omogoča, da se glede nespornih zahtev na območju EU kjerkoli lahko izvede notarska listina.

Možnost dostopa do javne oporoke, ki je vpisana v notarsko listino, ali privatne oporoke, ki je deponirana pri notarju, zagotavlja Državna evidenca oporok.

Notar overja ne samo podpise in kopije, beleži dokumente, ampak potrjuje tudi druga dejstva, ki so pravnega pomena, s posebno dokazilno močjo, npr. občni zbor gospodarske družbe, dražbe, tekmovanja, žrebanja, dokazovanje tega, da je oseba živa, itd. Notar lahko izda potrdilo tudi o podatkih javnih evidenc, torej lahko izstavi overjen lastniški dokument ali izpisek iz registra podjetij.
Zakon pooblašča notarja za shranjevanje listin, denarja ali vrednosti. Notar je upravičen do zaupno shranjevanje denarja in vrednosti v primeru, če to stranke zahtevajo pri pripravi notarske listine, in s tem povezano. Notar upravlja vrednosti, ki jih je prevzel v shranjevanje,  v vsakem primeru ločeno od svojega premoženja.

Za navedbo uničenega ali zgubljenega vrednostnega papirja, hranilne knjižice notar nudi pomoč v posebnem postopku.

Plačilni nalog pomaga pri hitri uveljavitvi nespornih, vendar neizvedenih denarnih terjatev. Pravne osebe in podjetja lahko svoje vloge vložijo v elektronski obliki, medtem ko privatne osebe lahko tudi v papirnati obliki, pri kateremkoli notarju. Terjatve na območju EU, ki segajo čez mejo, se lahko uveljavljajo z evropskim plačilnim nalogom, s pomočjo notarja.

Izvedba zapuščinskega postopka spada pod pristojnosti notarja. Namen notarskega postopka je, da se vsa vprašanja, ki so povezana z dedovanjem, uredijo brez pravne debate, in da zainteresirani dobijo potrebno pravno obvestilo.
Pri notarju je možna izvedba predhodnega dokazovalnega postopka, in v okviru tega ali tudi posebej, odredba pravnega izvedenca.
Notar vodi Evidenco izjav izvenzakonskih partnerjev. Evidenca dokazuje, nastanek ali ukinitev izvenzakonskega razmerja.

V naši pisarni smo vam na razpolago razen madžarskega jezika tudi v angleščini in nemščini.
Notarska pisarna Dr. Ádáma Tótha deluje od leta 1998 v IX okrožju Budimpešte, v Ferencvárosu, na naslovu Ráday u. 34. Notarska pisarna opravlja notarske dejavnosti v enakem krogu kot druge notarske pisarne v državi. Notar Dr. Tóth Ádám je upravičen do uporabe angleškega in nemškega jezika. Na podlagi upravičenosti do uporabe tujega jezika, so člani pisarne upravičeni do postopkov in sestavo listin v danem jeziku. Pristojnost za zapuščinske zadeve Notarske pisarne Dr. Ádám Tóth zajema zapuščine občanov Ferencváros, ki so umrli marca, in februarja; v primeru sestave listine in potrdila dejstva je možen morebitni postopek na kraju samem, na območju Budimpešte.

Kontakt:

Naslov: H-1092 Budapest, Ráday utca 34. I/8.
Poštni naslov: 1461 Bp. Pf.: 230.
Telefon: +36 1 476 0158; +36 1 476 0270
Fax: +36 1 476 0271
E-mail: notar@notar.hu
Pošlji e-mail | Ogled zemljevida

Odpiralni čas pisarne:

Ponedeljek-sreda: 9-12, in 13-18 ure
Četrtek: 9-12 in 13-19 ure
Petek: 9-12 in 13-16 ure.

Pisarna opravlja zahtevane notarske dejavnosti, na podlagi predhodnega dogovora, tudi izven odpiralnega časa.

Book an

cím dekoráció

appointment

cím dekoráció

Our civil law notary office can prepare any notarial deed in English and German and an authentic English or German translation of the Hungarian notarial deed drafted by us.

For faster administration, please make an appointment using the interface below.