Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok


1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
2-10. Az adatfelelős esetében nem értelmezhető
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1960. évi 11. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról
 • 1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről
 • 2001. XLVI. törvény a konzuli védelemről
 • 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról
 • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
 • 2013. évi CCXXI. törvény a hitelbiztosítéki nyilvántartásról
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 • 2021. évi XLIII. törvény a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről
 • 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
2-9. Az adatfelelős esetében nem értelmezhető
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
11-12. Az adatfelelős esetében nem értelmezhető
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28-29. §-ai szerint

 • az illetékes szervezeti egység neve: dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda
 • elérhetősége: 1092 Budapest, Ráday utca 34. 1/8
  +36 1 476 0158 ; +36 1 476 0270 notar@notar.hu
 • az információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Tóth Ádám
14. Az adatfelelős esetében nem értelmezhető
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 • Közérdekű adatigénylések száma: 0
 • Teljesített adatigénylések száma: 0
 • A teljesítéséhez szükséges napok átlagos száma: –
 • Megtagadott adatigénylések száma: 0
 • A megtagadás jellemző indoka: –
14. Az adatfelelős esetében nem értelmezhető

III. Gazdálkodási adatok


Az adatfelelős esetében nem értelmezhető
 • Utolsó módosítás: 2024-03-29 10:11:43