Dr. Tóth Ádám

Notár v Maďarsku je verejným činiteľom, v rámci mocenského odvetvia justície postupuje podobne ako sudca, čiže nezávisle a nestranne, jeho úkony patria k takzvaným momisúdnym úkonom.
Notár i notárske úkony zabezpečujú práva klientov s najprísnejším dodržaním mlčanlivosti. Cieľom notára je, aby vo všetkých záležitostiach patriacich do okruhu jeho pôsobnosti napomáhal uplatneniu práva bez sporu.

Jedným z hlavných úloh notára je, aby akejkoľvek zmluve (napr. o pôžičke, dedení, uživení, manželstve, kúpe a predaji, o založení spoločnosti atď.) a právnemu vyhláseniu (napr. závet, prehlásenie o prijímaní niekoho a uznaní dlhu, splnomocnenie) dal podobu notárskej listiny. Originálne exempláre týchto listín si notár uchováva a vydáva ich overené vyhotovenia a kópie. Notárska listina sa nevyraďuje, nemôže sa stratiť. Priebežnosť uchovávania nezávisle od osoby notára zabezpečujú notárske archívy. Notárska listina má zvláštny dokazovací účinok, so zreteľom na to, že osoba figurujúca v listine dané vyhlásenie učinila a to vtedy, tam a tým spôsobom, ako je to vo verejnej listine zachytené. text vyhotovenej listiny notár prečíta, jeho obsah a právne dôsledky vysvetlí takým spôsobom, aby to bolo aj pre laickú osobu zrozumiteľné, vlastne ho preloží do každodenného, zrozumiteľného jazyka. Na základe notárskej listiny je namieste bezprostredné, mimosúdne vykonanie. To znamená, že pokiaľ hociktorá zo strán nesplní svoj zmluvný záväzok, notár na požiadanie doplní listinu doložkou vykonateľnosti, ak existujú k tomu zákonné podmienky. Klienti sa spravidla týmto spôsobom zachránia pred viacročným súdnym sporom. Ďalšou výhodou tohoto riešenia je európsky právny dôvod, ktorý umožní, aby na území EÚ vo vzťahu k nesporným pohľadávkam notárska listina mala hocikde vykonateľné účinky.

Stálu prístupnosť verejných závetov v podobe notárskych listín alebo súkromných závetov daných notárovi do úschovy zabezpečuje Štátna evidencia závetov.

Notár nevydáva iba osvedčenia o pravosti podpisu a správnosti kópie i protestácii zmeniek, ale so zvláštnym dokazovacím účinkom svedčí aj o priebehu valného zhromaždenia hospodárskej spoločnosti, dražby, súťažného konania, losovania, o tom, že určitá osoba je nažive atď. Notár môže vydať aj osvedčenia ohľadom údajov hodnoverných registrov, čiže môže vystaviť hodnoverný vlastnícky list a výpis z obchodného registra.

Zákon oprávňuje notára na úschovu listín, peňazí a cenností. Na úschovu peňazí a cenností na základe dôvery je notár oprávnený v prípade, keď ho počas písania notárskej listiny a v súvislosti s týmto úkonom žiadajú o úschovu klienti. S cennosťami, ktoré notár prevzal účelom úschovy, nakladá osobitným spôsobom a nie ako so svojím majetkom.

K nahradeniu zničeného alebo strateného cenného papiera a vkladnej knižky notár poskytne pomoc v rámci osobitého úkonu.

Platobný príkaz má pomôcť pri uplatnení nesporných, avšak nesplnených peňažných pohľadávok. Právnické osoby a podniky môžu predostrieť svoju žiadosť elektronickou formou, fyzické osoby aj na papierovom nosiči, u hociktorého notára. Pohľadávky v rámci EÚ, ale s cezhraničnou účinnosťou sa môžu uplatniť s európskym platobným príkazom a pomocou notára.

Realizácia dedičského konania prebieha v kompetencii notára. Cieľom notárskeho konania je riešenie všetkých otázok spojených s dedením bez právneho sporu, k čomu zúčastnené strany dostanú aj primerané informácie právneho charakteru.
U notára existuje možnosť na predbežné vykonanie dokazovania a v rámci neho alebo zvlášť na vyslanie súdneho znalca.
notár vedie Register vyhlásení o spolužití v rámci partnerstva. tento register dokazuje vznik a zánik partnerského spolužitia.

S radosťou sme Vám k dispozícii v našej kancelárii aj v anglickom a nemeckom jazyku.
Notárska kancelária Dr. Ádáma Tótha funguje od roku 1998 v IX. obvode Budapešti s menom Ferencváros a pod adresou Ráday u. 34. Táto notárska kancelária vykonáva notársku činnosť v tom istom okruhu, ako všetky notárske kancelárie, ktoré v krajine fungujú. Notár Dr. Ádám Tóth disponuje oprávnením na vykonávanie činnosti aj v anglickom a nemeckom jazyku. Zamestnanci kancelárie majú na základe jazykového oprávnenia právo na konanie a spisovanie listín v danom jazyku.

Notárska kancelária dr. Ádáma Tótha (Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda) v oblasti dedičských konaní je kompetentná v prípade dedičstiev občanov s domovskou príslušnostou v obvode Ferencváros a s marcovým a septembrovým dátumom úmrtia; v prípade spísania listiny a osvedčenia o skutkových dejoch existuje možnosť prípadného konania na mieste v rámci územia Budapešti.

Dostupnosť:

Adresa: H-1092 Budapest, Ráday utca 34. I/8.
Poštová adresa: 1461 Bp. Pf.: 230.
Telefón: +36 1 476 0158; +36 1 476 0270
Fax: +36 1 476 0271
E-mail: notar@notar.hu
E-mail  | Pohľad na mapu

Úradné hodiny :

Pondelok-streda: 9-12 a 13-18 hodín
Štvrtok: 9-12 a 13-19 hodín
Piatok: 9-12 a 13-16 hodín

Kancelária notárske činnosti, o ktoré je záujem, na základe predbežného dohovoru vykonáva aj mimo úradných hodín.

Book an

cím dekoráció

appointment

cím dekoráció

Our civil law notary office can prepare any notarial deed in English and German and an authentic English or German translation of the Hungarian notarial deed drafted by us.

For faster administration, please make an appointment using the interface below.