logo
közhitelesség
Közhitelesség

Közhitelesség

Az állam főhatalmának egy részét a közjegyzőségre ruházta, amely a közjegyzői tevékenység vonatkozásában a valódiság fennállásának védelmét jelenti.

pártatlanság
Pártatlanság

Pártatlanság

A közjegyző köteles a hatáskörébe tartozó ügyekben részrehajlás nélkül eljárni. Nem képviseli a feleket, azonban a hozzá forduló feleket kitanítja jogaik, kötelezettségeik tekintetében.

bizalom
Pártatlanság

Diszkréció

Ami személyes, az egyúttal bizalmas is. A közjegyző az eljárásai során teljes körű titoktartás mellett gondoskodik arról, hogy ami személyes, az bizalmas maradjon.

innováció
Jogszolgáltatás

Innováció

Hagyománytisztelet és innováció. Közjegyzőként a legmodernebb technikai vívmányokkal segítjük Ügyfeleink jogainak érvényesítését.

Innovatív Jogi Szolgáltatások,
Pártatlanul

Logo

Irodánk 1998 óta áll ügyfeleink rendelkezésére, Budapest IX. kerületében.

Gördülékeny módon, innovatív technológiák alkalmazásával biztosítjuk ügyfeleink jogainak érvényesítését, rövid ügyintézési határidők megtartása mellett. Rugalmasan, előzetes egyeztetést követően akár ügyfélfogadási renden kívül, indokolt esetben pedig akár helyszíni eljárás keretében is végezzük tevékenységünket.

Célunk az, hogy az összes közjegyzői hatáskörbe tartozó ügyben a jog vita nélküli érvényesítését segítsük elő, hiszen hisszük, hogy ez hivatásrendünk elsődleges küldetése.

Eljárásainkban - az esélyegyenlőség biztosításával - közérthető tájékoztatással segítjük ügyfeleinket jogaik gyakorlásában és kötelezettségeik teljesítésében. Munkánk során a függetlenség, pártatlanság és szakszerűség érvényesítésével tevékenykedünk a jogviták peren kívüli megoldásáért, melyet a közjegyzői kar jelmondata is tükröz: “Jog vita nélkül.”

Forduljon Irodánkhoz bizalommal, bármely közjegyzői eljárásról legyen szó.

Dr. Tóth Ádám

Közjegyző

§

Több, Mint 25 Év Tapasztalat
a közjegyzői eljárások teljes területén

Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Irodája 1998. óta működik Budapest IX. kerületében, Ferencvárosban a Ráday u. 34. szám alatt. A közjegyzői iroda az országban működő valamennyi közjegyzői irodával megegyező körben látja el a közjegyzői tevékenységet.

Dr. Tóth Ádám közjegyző angol és német nyelvi jogosítvánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy irodánk angol és német nyelven készíthet bármilyen közjegyzői okiratot és az általunk szerkesztett magyar nyelvű okiratról hiteles angol vagy német nyelvű fordítást.

Irodánk hagyatéki illetékessége a ferencvárosi illetőségű március, és szeptember hónapban elhunyt polgárok hagyatékaira terjed ki. Okirat-szerkesztés esetén esetleges helyszíni eljárásra Budapest területén belül van lehetőség.

Gyakran
ismételt
Kérdések

gyik

Minden esetben dr. Tóth Ádám közjegyző jár el az ügyemben?

A közjegyzőkről szóló törvény rendelkezése értelmében a közjegyzőhelyettes a közjegyző utasítása és felelőssége mellett önállóan intézhet közjegyzői ügyeket. Így időpontegyeztetésnél ügyfeleink nem kizárólag dr. Tóth Ádám közjegyzőhöz kaphatnak időpontot, hanem közjegyzőhelyetteseinkhez is. Az előzetes egyeztetéseknél pedig ügyfeleink vélhetően irodánk közjegyzőjelöltjeivel kerülnek kapcsolatba.

Irodánk minden kollégája azon fáradozik, hogy ügyfeleink a legmegfelelőbb kiszolgálásban részesüljenek.

gyik

Milyen dokumentumokat hozzon magával aláírási címpéldány készítéséhez?

 • személyi igazolványt/vezetői engedélyt/útlevelet és lakcímkártyát (külföldi állampolgár esetén saját kezű aláírással és fényképpel ellátott igazolványt) (a központi nyilvántartásból való lekérdezésük díjmentes, kivéve a külföldi okmány lekérdezése, mely díjköteles),
 • cégjegyzékszámot vagy adószámot, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot vagy létesítő okiratot.
 • civil szervezet, egyéb jogi személy esetében azokra az okiratokra, amelyek igazolják ezek létezését és a képviselő képviseleti jogosultságát,
 • egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolványt.

gyik

Milyen esetekben van szükség Apostille-tanúsítvány kiállítására?

Ha Magyarországon készült közokiratot külföldön szeretne felhasználni, és a célország és Magyarország között nincs olyan releváns nemzetközi egyezmény, mely alapján Apostille-tanúsítvány kiállítása nem szükséges és a célország részese az Apostille Egyezménynek, akkor annak érdekében, hogy további hitelesítési eljárás nélkül elfogadják az Ön közokiratát, Apostille tanúsítvánnyal kell azt ellátni azt, más szóval: felülhitelesítésre szorul. Azokat a közokiratokat látják el felülhitelesítéssel, melyeket közjegyzők, bíróságok, vagy más hatóságok állítottak ki. Az Apostille Egyezményt aláíró államok folyamatosan frissülő listáját itt találja.

gyik

Milyen dokumentumokat hozzon magával aláírás-hitelesítéséhez?

 • a dokumentumot, amit a közjegyző előtt alá kíván írni (annyi példányban, amennyire szüksége van),
 • személyi igazolványt/vezetői engedélyt/útlevelet és lakcímkártyát (a központi nyilvántartásból való lekérdezésük díjmentes),
 • amennyiben csak külföldi saját kezű aláírással és fényképpel ellátott igazolvánnyal, illetve útlevéllel rendelkezik, úgy ezeknek az okmányoknak a központi nyilvántartásból való lekérdezése térítésköteles,
 • amennyiben cég nevében szeretne aláírni, úgy szükség van cégjegyzékszámra vagy adószámra, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatra vagy létesítő okiratra,
 • civil szervezet, egyéb jogi személy esetében azokra az okiratokra, amelyek igazolják ezek létezését és a képviselő képviseleti jogosultságát.

gyik

Milyen dokumentumokat hozzon magával másolat hitelesítéshez?

Az eredeti dokumentumot, amelyről a másolat készül, továbbá személyi igazolványt/vezetői engedélyt/útlevelet és lakcímkártyát.

gyik

Kell-e az ajándék után illetéket fizetni?

Igen, a megajándékozottnak ajándékozási illetéket kell fizetnie, kivéve, ha az ajándékozó a megajándékozott egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), házastársa vagy testvére.

Azokat az egyéb speciális eseteket, melyek mentesek az ajándékozási illeték megfizetése alól, az illetékekről szóló törvény 17. §-a tartalmazza. Minden más esetben azonban az ajándékozás illetékfizetési kötelezettséget von maga után. Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értékének 18 százaléka. Lakástulajdon, valamint lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az illeték mértéke 9 százalék.

gyik

Milyen dokumentumokat hozzon magával végrendelet készítéséhez?

Ha végrendeletet szeretne készíttetni, a következőkre lesz szüksége:

 • személyi igazolvány/vezetői engedély/útlevél és lakcímkártya (külföldi állampolgár esetén saját kezű aláírással és fényképpel ellátott igazolványt),
 • ingatlan vagyontárgy esetén helyrajzi szám,ingó vagyontárgy esetén a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.),
 • a végrendeleti örökös(ök) adatai.

gyik

Egyoldalú nyilatkozatok (kiköltözési nyilatkozat, kötelezettségvállaló nyilatkozat) esetében elég, ha csak a nyilatkozatot tevő fél jelenik meg a közjegyzőnél?

Igen, a kiköltözési nyilatkozathoz és a kötelezettségvállaló nyilatkozathoz elég.  Egyoldalú nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása esetén elegendő, ha csak a nyilatkozatot tevő jelenik meg a közjegyző előtt. Az okirat elkészítéséhez azonban szükséges az aláírt, eredeti magánokirat bemutatása, amely jogügylet alapján a nyilatkozó a nyilatkozatot teszi. 

gyik

Elektronikusan vagy papír alapon adjam be a fizetési meghagyás iránti kérelmet?

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy vagy társasház bármelyik közjegyzőnél papíralapon előterjesztheti a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon. Az űrlapok elérhetők a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Kérelmek, kitöltési útmutató c. menüpontja alatt (https://mokk.hu/ugyfeleknek/kerelmek.php)

Természetes személy fél a beadványát az erre alkalmas e-személyi igazolvánnyal is benyújthatja.

Cégek és más jogi személyek (pl. egyesület, alapítvány), továbbá ha jogi képviselővel jár el a jogosult (akár a magánszemély, társasház is) – kivéve, ha a beadványához jogszabály által megengedett papíralapú mellékletet csatolnak – , a kérelmüket kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. A kérelmet ebben az esetben a Magyar Országos Közjegyzői Kamara erre szolgáló honlapján (fmh.mokk.hu) kell benyújtani. Az elektronikusan kitöltött űrlapot minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni.

gyik

Milyen másolatot hitelesíthet a közjegyző?

Hiteles másolatot a közjegyző kizárólag az eredeti okiratról, vagy az arról készült hiteles másolatról, hiteles kiadmányról tud készíteni.

Közjegyzői
Díjszabás
Megállapítása

A közjegyzői díj a közjegyzőt a jogszabály alapján megillető hatósági díj, mely a közjegyzői hatósági szolgáltatás ellentételezéseként fizetendő.

A közjegyzői díjakat 2019. július 1-től elsősorban a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet határozza meg, de vannak más jogszabályok is, amelyek egyes eljárások díjairól rendelkeznek. A közjegyzői díjazás nem alku kérdése, hanem jogszabályban meghatározott tételekből tevődik össze, és annak megfizetése kötelezettség, amelytől a közjegyző sem térhet el.

Díjszabás hitelesítési ügyekben Közjegyzői díjról általánosan
pen
elválasztó

Közjegyzői Elektronikus

cím dekoráció

Rendszerek

cím dekoráció

Tájékoztatjuk, hogy egyes elektronikus nyilvántartásokhoz csak közjegyzők férhetnek hozzá.

Tudjon meg Többet
a közjegyzői eljárásokról

Vagyonjog

Sokan bizonytalanok, kihez forduljanak jogi problémákkal

A cikk több mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza. Ön tudja, kihez fordulhat jogi problémák esetén?…

Öröklés | Végrendelet

Digitális vagyon – Hozzáférhetnek örököseink digitális vagyonunkhoz?

A cikk eredeti szövege több, mint egy éve készült, nem feltétlenül a hatályos információkat tartalmazza a digitális örökség kapcsán. Bonyolult…

Öröklés

Hogyan oszthatjuk el az örökséget?

Egyetlen vagyontárgy – több örökös? Mit tegyünk? Mit érdemes tenni akkor, ha öt örököse lenne egyetlen autónak, és jó-e, ha…

Tartozás

Gyerektartás – Nem fizet a volt párja? Megmondjuk, mit tehet

Volt párja nem fizeti a gyerektartást? Elvált szülők előtt nem ismeretlen probléma, hogy volt házastársuk egyáltalán nem vagy csak több…
könyvek
Dr. Tóth Ádám Közjegyző irodája

Dr. Tóth Ádám
Közjegyzői iroda

angol-magyar nyelv

Angol-Német nyelven

Irodánk okirat-szerkesztési tevékenység során angol és német nyelven is közreműködik

akadálymentesített iroda

Akadálymentesített iroda

Irodánk mozgáskorlátozottak számára is könnyedén megközelíthető.

Kutyabarát hely

Kutyabarát hely

Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 34. 1/8.

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő-Szerda: 9-12, és 13-18 óra
 • Csütörtök: 9-12 és 13-19 óra
 • Péntek: 9-12 és 13-16 óra

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.