Legyen szó lakás, üzlethelyiség, termőföld, üzletrész, gépjármű vagy egyéb vagyontárgy adásvételéről, a közjegyzők segítenek az adásvételi szerződés elkészítésében. Elintézik a földhivatali vagy más hatósági ügyeket és teljes körű tájékoztatást nyújtanak a szerződő felek számára a jogaikról és a szerződéshez kapcsolódó kötelezettségeikről (például illetékfizetés, hatóságok megkeresése stb.).

A közjegyző közreműködésének jelentősége főleg azokban az adásvételi és egyéb ügyletekben mutatkozik meg, amelyekben a szerződés teljesítése a szerződéskötéshez képest később történik meg, például azért mert a vételár megfizetése részletekben történik, a megvásárolt dolog átadása később történik meg, vagy a teljesítés/elszámolás egyéb, később bekövetkező feltételtől, feltételektől függ. Ezen esetekben a közjegyzői okirat alkalmazása különösen előnyös a jogérvényesítési stratégia biztosítása érdekében.

Miért jár jól, ha közjegyzőnél köti meg adásvételi szerződését?

  • Közvetlen végrehajthatóság

A közjegyző által készített okirat, amely lehet szerződés, vagy szerződéshez kapcsolódó egyéb jognyilatkozat, közokiratnak minősül. Különleges bizonyító erővel bír és a benne foglalt fizetési és birtokbaadási kötelezettségek az okiratban szabályozott feltételek fennállása esetén közvetlenül, a per elkerülésével végrehajthatók.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben az egyik fél nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét – például a vételár határidőben történő megfizetését –, a másik félnek nem kell bírósághoz fordulnia és hosszú éveken keresztül pereskednie az igazáért, hanem közvetlenül végrehajtást indíthat az elmaradt vételár, vagy vételárrész érvényesítésére, amivel sokkal gyorsabban hozzájuthat követeléséhez. Ugyanakkor, ha az eladó nem bocsátja a vevő birtokába az eladott ingatlant, vagy a felek nem számolnak el pl. a foglalóval vagy a kötbérrel úgy a vevő kérheti végrehajtás keretében az ingatlan kiürítését, a foglaló, kötbér, végrehajtás útján történő kikényszerítését.

A közjegyző ennek érdekében végrehajtási záradékkal látja el a közokiratot, vagyis ez alapján a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül behajtja az adott követelést, kikényszeríti az adott cselekményt.

  • Földhivatali és egyéb ügyintézés

A közjegyző, mint hatóság szoros kapcsolatban áll a földhivatalokkal és egyéb hatóságokkal, ugyanakkor a közjegyzőnek törvény által előírt kötelezettsége, hogy az előtte kötött jogügyletek kapcsán, ha ezek hatályosulásához más hatóság (földhivatal, gyámhatóság stb.) megkeresése szükséges, ezt a hatóságot pl. a bejegyzés érdekében megkeresse.

Ennek megfelelően a közjegyző jogosult az előtte folyamatban lévő ügyekben a nyilvántartások megtekintésére, tulajdoni lap és egyéb adat beszerzésére, a felek kérelmének megfelelő okirat, szerződés vagy egyéb jognyilatkozat felvételére, továbbá az okiratán alapuló jogok nyilvántartásokba történő bejegyeztetésére/bejegyzésére.

  • Megváltoztathatatlanság

A közokirat szerkesztésre vonatkozó törvényi előírások következtében az ügyletről egyetlen eredeti példány készül, amelyet a közjegyző őriz, biztosítva ezzel az okirat tartalmának megváltoztathatatlanságát. (a felek az eredetivel azonos értékű hiteles kiadmányt és hiteles másolatokat kapnak)

  • Teljes körű kitanítás

A közjegyzőnek hivatali kötelezettsége, hogy a feleknek az általuk kötött ügyletről teljes körű és pártatlan szakmai tanácsadást nyújtson. Ennek megfelelően a közjegyző nem egyik vagy másik fél képviselője! Valamennyi szerződő fél részére meg kell, hogy világítsa a tervezett ügylet jogi következményeit. A közjegyzőnek hivatalból azonosítania kell az okirataiban nyilatkozó feleket és meg kell győződnie az ügylet jogszerűségéről. A jogellenes ügyleteknél való közreműködést a közjegyzőnek hivatalból meg kell tagadnia.

  • Tulajdoni lap, cégkivonat lekérése, dokumentumok vizsgálata

A közjegyző, amennyiben az az eljárását érinti, hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével meggyőződik az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviselőként eljáró személyek képviseleti jogáról, illetve a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni.