Ajándékot adni és kapni is öröm. Hogy később se vegyüljön üröm ebbe az örömbe, érdemes az ajándékozás során közjegyző közreműködését kérni, különösen akkor, ha az ajándékozót valamilyen feltevés vagy elvárás vezérli az ajándékozásban, aminek későbbi meghiúsulása esetén akár az ajándék visszakövetelésének is helye lehet. Ezekben az esetekben a közjegyzői okirat mint közokirati bizonyíték fogja bizonyítani a jövőre nézve az ajándékozás körülményeit és feltételeit, megelőzve az ezzel kapcsolatos későbbi vitákat, és ami szintén fontos, egyértelművé téve az ajándékozott vagyontárgy eredetét.

Ingatlan ajándékozása esetén a tulajdonjog földhivatali átvezetéséhez közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szükséges. A közjegyző elkészíti a szerződést, elintézi a földhivatali ügyeket, valamint tájékoztatja a szerződő feleket jogaikról és a szerződéshez kapcsolódó kötelezettségeikről.

Miért jár jól, ha közjegyzőnél köti az ajándékozási szerződést?

  • Közvetlen végrehajthatóság

A közjegyzői okiratban foglaltak – amennyiben a törvényi feltételeket teljesítik – közvetlenül végrehajthatók, ami azt jelenti, hogy a kötelezettségek nemteljesítése esetén a feleknek nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni.

Ha az ajándék átadása vagy éppen visszaadása válik kérdésessé, azaz az ajándékozó az ígért ajándékot mégsem adja át, vagy méginkább ha a megajándékozott a visszakért ajándékot nem szolgáltatja vissza, a közjegyzői okirat alapján az ajándék átadása vagy éppen visszaadása közvetlen bírósági végrehajtás keretében, per nélkül kikényszeríthető.

  • Teljeskörű tájékoztatás

A közjegyző mint független és pártatlan hatóság köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról, vizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e nyilvánvaló jogi akadályai (például szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés stb.), illetve a szerződésnek vannak-e nyilvánvalóan jogellenes rendelkezései. Az eljárás során a közjegyző tájékoztatja a feleket az ügylethez kapcsolódó illetékjogi és egyéb szabályokról.

  • Tulajdoni lap, cégkivonat lekérése, dokumentumok vizsgálata

A közjegyző hiteles tulajdoni lap vagy cégkivonat lekérdezésével az aktuális tulajdoni viszonyokról és a képviselőként eljáró személyek képviseleti jogáról meggyőződik, illetve a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrzi.