Élettársi nyilatkozat

Az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása számos esetben célszerű. Szükség lehet az élettársak nyilatkozatára például lombik programban való részvétel során, munkahelyi támogatások igénylésekor vagy a bevándorlási hatóság előtti eljáráshoz is. Az élettársak szétválása esetén pedig könnyítést jelenthet, hiszen a nyilatkozat bizonyítja az élettársi életközösség fennállását, s így a volt élettársak a vagyonjogi kérdésekre koncentrálhatnak.

A törvény szerint élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.

Kiemelendő, hogy az élettársi kapcsolat azonos és különböző nemű két személy között is létrejöhet, akkor is, ha valamelyikük házas, de nem áll fenn a házastársával házassági életközösség.

Joghatásait tekintve az élettársi kapcsolatot a hatályos magyar jog nem ismeri el a házassággal egyenértékű jogintézményként, többek között az élettársak között nem keletkezik életközösségük idejére a szerző személyétől függetlenül osztatlan közös tulajdon, továbbá az élettársak nem lesznek egymás törvényes örökösei.

Az élettársi kapcsolat létéhez nem szükséges annak hivatalos irattal történő igazolása, mert az jogi tényként a törvény erejénél fogva létrejön. Amennyiben ez mégis szükségessé válik, a közjegyző az élettársak erre irányuló nyilatkozatát közjegyzői okiratba foglalhatja, vagy élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatukat bejegyezheti az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába.

Az élettársak közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatukban azt jelentik ki közjegyző előtt, hogy hogy a fenti élettársi kapcsolat fogalmának életközösségük megfelel, és rögzíthetik, hogy mióta élettársak. Leggyakrabban reprodukciós eljárás előtt, munkahelyi támogatáshoz, bevándorlási hatóság előtti eljáráshoz történő felhasználás céljából válhat szükségessé ilyen nyilatkozat tétele. A nyilatkozat megtétele nem jelent kötöttséget, azaz amennyiben megszűnik az élettársi kapcsolat, nem szükséges erről külön nyilatkozni. Nem jelent továbbá rendelkezést a vagyoni viszonyokról, ám élettársi vagyonjogi szerződés, továbbá végrendelet külön okiratban természetesen készíthető az élettársak számára. A közjegyző által okiratba foglalt nyilatkozat közokirat, amely közokirati bizonyítóerővel bír, azaz a benne foglalt tények és adatok valóságát teljesen bizonyítja. Ez azt jelenti, hogy a közokiratban foglalt nyilatkozatokat valósnak kell tekinteni (ellenbizonyításnak a közokirattal szemben is helye van, de csak annyiban, amennyiben azt a törvény nem zárja ki vagy nem korlátozza). A közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat minden hatóságnál, intézménynél felhasználható, amely ilyet kér vagy más okból szükséges.

Milyen dokumentumok szükségesek az élettársak nyilatkozatának közjegyzői okiratba foglalásához?

  • A nyilatkozók személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája.

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.