A képviseleti jog jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton, létesítő okiraton vagy meghatalmazáson alapulhat.

Meghatalmazás elkészítésére akkor van szükségünk, amikor nem személyesen, hanem képviselő útján kívánunk eljárni egy adott ügyben. A meghatalmazáshoz általánosan olyan alakszerűségek szükségesek, amelyeket a jogszabály a meghatalmazás alapján kötendő jogügylet vonatkozásában előír.

A meghatalmazás főszabály szerint visszavonásig érvényes, amit a meghatalmazó bármikor egyoldalúan is megtehet.

Ügyek egyedileg meg nem határozott körére adott meghatalmazás akkor érvényes, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalták. A határozatlan vagy öt évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti. Gazdasági társaság ilyen meghatalmazást nem adhat olyan személynek, aki nem a társaság bejegyzett képviselője.

Ha Önt a közjegyzői okirat felolvasásánál, aláírásánál meghatalmazott képviseli, akkor a meghatalmazást közjegyzői okiratba vagy olyan magánokiratba kell foglalni, amelyben a fél aláírását közjegyző, bíróság, más hatóság vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette.