Ha tartoznak Önnek, és pénzét szeretné gyorsan, pereskedés nélkül visszaszerezni, akkor kezdeményezzen közjegyzőnél fizetési meghagyásos eljárást adósával szemben. A fizetési meghagyásos eljárás segítségével egyszerűen hozzájuthat jogos pénzköveteléséhez, az eljárás megindításához pedig nincs szükség szerződés, ki nem fizetett számlák vagy egyéb bizonyítékok csatolására sem.

  • A fizetési meghagyásos eljárást bárki kezdeményezheti bármelyik közjegyzőnél, akinek az adóssal szemben lejárt pénzkövetelése van.
  • Hárommillió forintot meg nem haladó pénzkövetelés csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető.
  • A jogi képviselővel eljáró fél, a jogi személy, a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és az egyéni cég kizárólag elektronikusan – minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával – nyújthat be beadványokat (így a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet is). Ha Önnek elektronikusan kell eljárnia, de nincs elektronikus aláírása, ilyennel rendelkező jogi képviselőt kell meghatalmaznia az eljárásra.
  • Fizetési meghagyást nem lehet kibocsátani, ha a feleknek nincs ismert belföldi kézbesítési címe.
  • A jogerős fizetési meghagyás ugyanolyan hatállyal bír, mint egy jogerős bírósági ítélet: végrehajtható, és annak tartalmát többé vitatni nem lehet.
  • Ha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, a követelés azonnal végrehajthatóvá válik.
  • Irodánkban az eljárás lefolytatásához szükséges valamennyi formanyomtatvány, kitöltési útmutató, valamint az eljárási díjak megfizetéséhez szükséges csekk előzetes időpont egyeztetés nélkül térítésmentesen elérhető.

Az eljárásról általánosságban

A fizetési meghagyásos eljárás olyan egyszerűsített, elektronikus nemperes eljárás, amelyben a közjegyző a jogosult (azaz a kérelmező) egyoldalú kérelme alapján – a kötelezett meghallgatása, a kérelem érdemi vizsgálata és bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül – fizetési meghagyást bocsát ki a kötelezettel (azaz a követelés adósával) szemben. Az eljárásban bizonyításnak nincs helye, mivel a közjegyző jogvitát nem bírálhat el, tehát nem is vizsgálhatja, hogy tényleg fennáll-e, vagy jogos-e a követelés. Ezért nincs jelentősége annak, hogy a pénztartozásról készült-e bármilyen szerződés vagy az nem is szerződéses jogviszonyból ered.

Ha az adós a küldemény átvételétől számított 15 napon belül nem vitatja a követelést, vagy nem veszi át azt (a postai küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza vagy a címzett „megtagadta” az átvételt), akkor a fizetési meghagyás jogerőssé válik, ami olyan, mintha jogerős bírósági ítélet született volna, és a közjegyző – a jogosult kérelmére – elrendeli a követelés végrehajtását. A közjegyző ilyenkor elektronikusan küldi meg a végrehajtási lapot a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak, ahol azt – szintén elektronikus úton – pár napon belül ki is osztják egy végrehajtóra. Ezzel akár néhány héten belül a pénzéhez juthat az, akinek tartoznak.

Amennyiben a kötelezett a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül ellentmondással él, az eljárás perré alakul, és a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság előtt folytatódik.

Első lépések

Az eljárás megindításáért közjegyzőhöz kell fordulni:

  • Jogi képviselő nélkül eljáró magánszemélyek és társasházak bármelyik közjegyzőnél papíralapon előterjeszthetik a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon. Az űrlapok elérhetők a Magyar Országos Közjegyzői Kamara oldalán ide kattintva.
  • A cégek (Kft., Bt., Kkt., Zrt., Nyrt., a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és az egyéni cég) és más jogi személyek (például egyesület, alapítvány), továbbá ha jogi képviselővel jár el a jogosult (akár a magánszemély vagy a társasház is), a kérelmüket kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. A kérelmet ebben az esetben a Magyar Országos Közjegyzői Kamara erre szolgáló honlapján kell benyújtani. Az elektronikusan kitöltött űrlapot minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni.

Az eljárás lefolytatása, perré alakulás

Ha a közjegyző mindent rendben talál, a papíralapon előterjesztett kérelem alapján 15 naptári napon belül, az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján pedig a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül kibocsátja a fizetési meghagyást. Amennyiben a kötelezett nem vitatja a követelést, illetve nem veszi át azt (azaz a posta „nem kereste” jelzéssel küldi vissza az iratot, vagy a címzett „megtagadta” az átvételt), a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, végrehajthatóvá válik, és akár néhány héten belül a pénzéhez juthat a kérelmező.  Ha viszont a kötelezett vitatja a fizetési meghagyásban foglalt követelést, akkor perré alakul az eljárás. Ebben az esetben a jogosultnak be kell nyújtania a bírósághoz az ügyre vonatkozó bizonyítékokat, valamint meg kell fizetnie a peres eljárás illetékét.

Igényérvényesítés a jogerős fizetési meghagyás után

A jogerős fizetési meghagyás alapján – ha az adós időközben nem vagy csak részben teljesített – a jogosult kérheti a közjegyzőtől a végrehajtás elrendelését. A végrehajtási kérelmet csak annál a közjegyzőnél lehet előterjeszteni, aki kibocsátotta a fizetési meghagyást. A végrehajtási kérelemnek is van kötelező formanyomtatványa, amelynek papíralapú változata szintén bármelyik közjegyzőtől igényelhető és letölthető a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapjáról is.