Amennyiben Ön valakinek (társaságnak vagy magánszemélynek) meghatározott pénzösszeget ad kölcsön, a visszafizetés biztosítása érdekében célszerű közjegyzőhöz fordulni.

A közjegyzői okirat egyrészt közokirati bizonyító erővel rendelkezik, vagyis a tartalmát az ellenkező bebizonyításáig valódinak kell elfogadni, továbbá nem tűnhet el. Másik joghatása a közjegyzői okiratnak, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén az abban tett kötelezettségvállalás per nélkül végrehajtható, azaz nemfizetés esetén a kölcsön összegére per nélkül, a közjegyző rendelhet el végrehajtást.

A közjegyző a következő módokon tud segíteni.

Kölcsönszerződés

Kétoldalú kölcsönszerződést foglalhat közjegyzői okiratba, ez a legnagyobb biztonságot jelenti mind a kölcsönadó, mind az adós számára, hiszen mindkét félnek valamennyi kötelezettségvállalása per nélkül kikényszeríthető lesz, amennyiben az okirat a szükséges tartalmi elemeket tartalmazza.

Miért jár jól, ha közjegyzőnél köti a kölcsönszerződést?

  • Közvetlen végrehajthatóság

A közjegyzői okiratban foglaltak közvetlenül végrehajthatók, ami azt jelenti, hogy a törvényi feltételek fennállása esetén – azaz például, ha az adós nem fizet a megadott időben – a feleknek nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni, a követelés azonnal végrehajthatóvá válik. Ebben az esetben a közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közokiratot, vagyis ez alapján a végrehajtó közvetlenül, peres eljárás nélkül behajtja az adott követelést.

  • Teljes körű tájékoztatás

A közjegyző elkészíti a szerződést, elintézi a földhivatali vagy egyéb hatósági ügyeket, valamint teljes körű tájékoztatást nyújt a szerződő felek számára a szerződéshez kapcsolódó jogaikról és a kötelezettségeikről. A közjegyző mint független és pártatlan hatóság köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról, megvizsgálni azt, hogy a szerződéskötésnek vannak-e nyilvánvaló akadályai (például szerződéskötési képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés), illetve a szerződésnek vannak-e nyilvánvalóan jogellenes rendelkezései. A közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni.

Kölcsönszerződés gyorsabb előkészítése érdekében kérjük, kitöltve küldjék meg e-mail címünkre a szükséges adatokat tartalmazó nyomtatványt, mely ezen a linken keresztül érhető el.

Tartozáselismerő nyilatkozat

A felek között magánokirati formában vagy szóban létrejött kölcsönszerződést az adós egyoldalúan közjegyzői okirati formában megerősítheti (tartozáselismerő nyilatkozat). Ekkor kizárólag az adós kötelezettségvállalásai lesznek per nélkül kikényszeríthetőek, amennyiben az okirat a szükséges tartalmi elemeket tartalmazza.

A közjegyzői okiratban foglaltak – a törvényi feltételek fennállása esetén – közvetlenül végrehajthatók, ami azt jelenti, hogy ha az adós nem teljesíti a nyilatkozatban vállalt kötelezettségét, bírósági peres eljárás nélkül behajtható (végrehajtható) az elmaradt számlatartozás, bérleti díj vagy kölcsönösszeg. Amennyiben a kötelezett a közjegyzői okiratban vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a jogosult kérelmére a közjegyző elrendeli a végrehajtást, a végrehajtó pedig behajtja az adott követelést, azaz inkasszálja a követelt összeget a kötelezett bankszámlájáról, letiltja a munkabéréből, végrehajtás alá vonja a kötelezett ingó és ingatlan vagyonát stb. A közjegyzői okirat tehát nagyban felgyorsítja azt az eljárást, amellyel a jogosult a pénzéhez juthat.

  • Cégkivonat lekérése, dokumentumok vizsgálata

További biztonságot jelenthet az is, hogy a közjegyző köteles a felek személyazonosságát a központi nyilvántartásból ellenőrizni, hiteles cégkivonat lekérdezésével a képviselők képviseleti jogáról meggyőződni. A közjegyző mint független és pártatlan hatóság köteles tájékoztatni a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról, vizsgálni azt, hogy a nyilatkozat megtételének vannak-e nyilvánvaló jogi akadályai (például ügyleti képesség hiánya, megtévesztés, kényszer, fenyegetés), illetve a nyilatkozatnak vannak-e nyilvánvalóan jogellenes rendelkezései.

Ha a felek úgy állapodnak meg, lehetőség van a kölcsön jogviszonyt szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel (például kezességgel, zálogjoggal) is biztosítani, ebben az esetben általában az erre irányuló szerződés kétoldalú közjegyzői okiratba foglalása szükséges.

Fontos információ, hogy a pusztán közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott kölcsönszerződés nem válik közokirattá, az aláírt dokumentum magánokirat marad, ezért ehhez semmiképpen sem fűződik a közvetlen végrehajtás jogkövetkezménye; a kölcsönadó ekkor fizetési meghagyásos eljárással, illetve per útján tudja kikényszeríteni a teljesítést.

Természetesen amennyiben az adós erre hajlandó, már lejárt tartozás, vagy már megkötött kölcsönszerződés esetén is készülhet közjegyzői okiratba foglalt új, vagy módosított tartalmú megállapodás.