Élettársak számára is fontos lehet – például öröklés vagy vagyonmegosztás miatt –, hogy kapcsolatuk ténye hivatalos formában is rögzítve legyen. Az élettársi kapcsolat fennállásáról közjegyző előtt lehet nyilatkozatot tenni, s kérni annak bejegyzését az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába (ÉNYNY). A nyilvántartásba vett nyilatkozat jelentősen megkönnyíti az élettársi kapcsolat fennállásának bizonyítását.

Az élettársi kapcsolat

A törvény szerint élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.

Kiemelendő, hogy az élettársi kapcsolat azonos és különböző nemű két személy között is létrejöhet, akkor is, ha valamelyikük házas, de nem áll fenn a házastársával házassági életközösség.

Joghatásait tekintve az élettársi kapcsolatot a hatályos magyar jog nem ismeri el a házassággal egyenértékű jogintézményként, többek között az élettársak között nem keletkezik életközösségük idejére a szerző személyétől függetlenül osztatlan közös tulajdon, továbbá az élettársak nem lesznek egymás törvényes örökösei.

Az élettársi kapcsolat létéhez nem szükséges annak hivatalos irattal történő igazolása, mert az jogi tényként a törvény erejénél fogva létrejön. Amennyiben ez mégis szükségessé válik, a közjegyző az élettársak erre irányuló nyilatkozatát közjegyzői okiratba foglalhatja, vagy élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatukat bejegyezheti az ÉNYNY-be.

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása (ÉNYNY)

Az élettársi kapcsolat fennállása bizonyításának megkönnyítése céljából lehetőség van arra, hogy a felek nemperes eljárás keretében, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett ÉNYNY-be kérjék a bejegyzésüket. Fontos kiemelni, hogy ez a jogintézmény nem azonos a „bejegyzett élettársi kapcsolattal”, amely azonos nemű személyek között jöhet létre anyakönyvvezető előtt és a házasság legtöbb jogkövetkezményét eredményezi. Ugyanakkor az ÉNYNY-be történő felvételét két, akár azonos, akár különböző nemű személy is kérheti, akik a közjegyző előtt kijelentik, hogy élettársak.

A fő különbség a közjegyzői okiratba foglalt, élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat és a nyilvántartásba bejegyzett élettársi nyilatkozat között az, hogy az ÉNYNY a bejegyzés napjától tanúsítja közhitelesen az élettársi kapcsolat fennállását, a közjegyzői okiratban viszont a felek nyilatkozhatnak arról is, hogy egy korábbi időpont óta áll fenn közöttük az élettársi kapcsolat.

Ennek például azért lehet jelentősége, mert az élettárs nem törvényes örökös, így az egyik fél váratlan halála esetén – végrendelet hiányában – a túlélő élettárs nem örököl: még tartós élettársi kapcsolat esetén is kénytelen a törvényes örökösökkel szemben bizonyítani az élettársi kapcsolat fennállását és az ezzel kapcsolatos vagyoni igényei megalapozottságát (pl.: közösen szerzett ingatlanra vonatkozó tulajdonrész, bankszámla-követelés stb.).

Az ÉNYNY az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatot a bejegyzésének időpontjától számított 100 évig tartalmazza.